You are here

AARC Master Plan Community Meeting #3

AARC Master Plan Community Meeting #3
Thursday, March 28, 2019 - 6:00pm
Austin Parks and Recreation will be hosting the third community meeting for the Asian American Resource Center Master Plan Update.

Based on feedback received, the design team will present design concepts honoring the Master Plan Values.

This event will have family-friendly activities for kids and light snacks to enjoy.

Request a language interpreter for your preferred language by calling Austin 3-1-1 no later than five days before the meeting.

Additional Background Information
For more information on the history of the AARC Master Plan and to give feedback online, please visit https://www.speakupaustin.org/aarcmp-update.

_____

亞裔美國人資源中心(AARC)總體規劃更新資訊

第三場社區會議
奧斯汀公園與休閒部即將舉辦「亞裔美國人資源中心總體規劃更新」的第三場社區會議。

AARC Ballroom
8401 Cameron Road
Austin, Texas 78754
2019 年 3 月 28 日(星期四)
下午 6 點至 8 點

設計團隊將根據收到的反饋,為大家介紹能彰顯總體計劃價值的設計理念。

本次活動設有適合兒童參與的親子活動,並有零食供大家享用。

本次會議將準備適合兒童和家庭參加的活動,並供應零食。

附加背景資訊
如需瞭解有關AARC總體規劃背景的更多資訊或希望在網上提供意見,請查閱網站 https://www.speakupaustin.org/aarcmp-update

_____________________________

AARC 总体规划更新

第三场社区会议
奥斯汀市公园和休闲部将为“亚裔美国人资源中心总体规划更新”举办第三场社区会议。具体地点和时间如下:

AARC Ballroom
8401 Cameron Road
Austin, Texas 78754
2019 年 3 月 28 日星期四
晚上 6 点至 8 点

根据收到的反馈,设计团队将提出能彰显总体规划价值的设计理念。

本次会议将为儿童安排亲子活动,并准备了零食供大家享用。

其他背景信息
若要获取有关 AARC 总体规划的更多历史信息和提供在线反馈,请访问 https://www.speakupaustin.org/aarcmp-update

_______________________

Cập Nhật về Kế Hoạch Chủ Chốt AARC

Cuộc Họp Cộng Đồng #3
Cơ Quan Công Viên và Giải Trí Austin sẽ tổ chức buổi họp cộng đồng thứ ba để cập nhật tin tức về Kế Hoạch Chủ Chốt của Trung Tâm Nguồn Trợ Giúp Người Mỹ Gốc Á Châu.

AARC Ballroom
8401 Cameron Road
Austin, Texas 78754
Thứ Năm, ngày 28 tháng Ba, 2019
6 đến 8 PM

Dựa trên ý kiến phản hồi nhận được, nhóm thiết kế sẽ trình bày các ý tưởng thiết kế tôn vinh Các Giá Trị của Kế Hoạch Chủ Chốt.

Sự kiện sẽ có các hoạt động vui chơi gia đình dành cho trẻ em và đồ ăn nhẹ để thưởng thức

Thông Tin Thêm về Bối Cảnh
Để tìm hiểu thêm về lịch sử của Kế Hoạch Chủ Chốt AARC và cung cấp ý kiến phản hồi trên mạng trực tuyến, vui lòng truy cập website https://www.speakupaustin.org/aarcmp-update.

_______________________

AARC(아시아계 미국인 자원 센터) 마스터 플랜 업데이트

제3회 지역주민 모임
Austin Parks and Recreation(오스틴 파크 앤 레크리에이션)에서는 Asian American Resource Center Master Plan Update(아시아계 아메리칸 자원 센터 마스터 플랜 업데이트)를 위한 제3회 지역주민 모임을 개최할 예정입니다.

AARC Ballroom
8401 Cameron Road
Austin, Texas 78754

(우)78754 텍사스주 오스틴시
카메론 로드 8401번지
AARC 대연회장
2019년 3월 28일 목요일
오후 6-8시

설계 팀은 수집된 피드백에 근거하여Master Plan Values(마스터 플랜 가치)를 존중, 이행하는 설계 개념을 발표하겠습니다.

이번 행사에서는 자녀들을 위하여 가족적인 분위기의 활동과 가볍게 즐길 수 있는 간식도 준비할 예정입니다.

추가 배경 정보
AARC Master Plan의 내력에 관한 상세한 정보가 필요하시거나 온라인 피드백을 주시려면, 웹사이트 https://www.speakupaustin.org/aarcmp-update를 방문하시기 바랍니다.

__________________
الاجتماع المجتمعي رقم 3
ستستضيف المتنزهات ومرافق الترفيه بأوستن الاجتماع الثالث للمجتمع المحلي لتحديث الخطة الرئيسية لمركز الموارد الآسيوية الأمريكية Asian American Resource Center.
قاعة AARC
8401 Cameron Road
Austin, Texas 78754
الخميس 28 مارس 2019
من 6 إلى 8 مساء

استنادًا إلى الآراء المستلمة، سيقدم فريق التصميم مفاهيم التصميم التي تفي بقيم الخطة الرئيسية
سيكون بهذه الفعالية أنشطة مناسبة للأطفال ووجبات خفيفة ممتعة

.AARC سيؤكد هذا الاجتماع ما سمعناه حتى الآن ويركز على تطوير القيم التي تتوافق مع رؤية مستقبل

معلومات أساسية إضافية
للمزيد من المعلومات حول تاريخ الخطة الرئيسية لمركز الموارد الأمريكي الآسيوي ولإبداء تعليقات وأراء عبر الإنترنت، يُرجى زيارة https://www.speakupaustin.org/aarcmp-update.


 

 

Location Information
Asian American Resource Center
8401 Cameron Road
Austin, TX 78754
AARC Master Plan Community Meeting #3
Contact Information
Eric Oeur
+1-5129741700